Richtlijnen scheidsrechters seniorenploegen

RICHTLIJNEN VOOR CLUBS I.V.M. ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN DE SCHEIDSRECHTER(S)

Van de thuisclub wordt verwacht dat zij als een goede “gastheer” zowel de bezoekende ploeg als de scheidsrechter(s) goed ontvangen.

De bedoelingen van deze richtlijnen zijn o.m.:

· De begeleiding van de scheidsrechter(s) vόόr, tijdens en na de wedstrijd op een gelijkwaardig minimum niveau te brengen;
· Clubs aan te zetten tot meer waardering en respect voor de scheidsrechter(s);

· Af te stappen van het idee dat een scheidsrechter een noodzakelijk kwaad is;

· Clubs die reeds aan deze richtlijnen voldoen een positief gevoel geven en hen tegelijkertijd attent houden;

· Het noodzakelijk aantal scheidsrechters te kunnen blijven behouden om met als doel elke wedstrijd te kunnen voorzien van de nodige scheidsrechter(s).

Wij vragen dan ook met aandrang dat volgende richtlijnen gevolgd worden.

Voor de wedstrijd:

1. De scheidsrechters hebben als richtlijn om minimum 30 minuten voor aanvang van de hoofdwedstrijd (officieel uur) in de zaal toe te komen. Gelieve hiermee rekening te houden.

2. Wij vragen de club(s) zich zo te organiseren dat het voor de scheidsrechter(s) onmiddellijk duidelijk is wie hen zal ontvangen en begeleiden.

3. Deze persoon zorgt voor de sleutel van de scheidsrechter kleedkamer, toont waar de controle van de administratie kan plaatsvinden en het is bovendien wenselijk dat hij/zij de scheidsrechter(s) bijstaat tijdens deze administratieve voorbereiding van de wedstrijd.

4. Deze persoon zorgt er eveneens voor dat de kosten op discrete wijze geregeld worden vooraleer de scheidsrechters zich naar hun kleedkamer begeven.

5. Deze persoon zal de scheidsrechter(s) vergezellen naar zijn (hun) kleedkamer.

6. Wanneer de scheidsrechter(s) vertrouwd is (zijn) met de sportaccommodatie, kan in samenspraak met deze persoon, deze assistentie voor de wedstrijd gereduceerd worden.

7. Na de administratieve controle zal de scheidsrechter, in gepaste SR-kledij, zich naar de zaal begeven waar hij de controle van de speelruimte en de voorgeschreven benodigdheden zal uitvoeren in aanwezigheid en in samenwerking met de terreinafgevaardigde.

8. De terreinafgevaardigde moet minstens 18 jaar oud zijn en lid van de thuisploeg. Hij mag gelijktijdig de functie van markeerder uitoefenen.

Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw – Reglement Scheidsrechters 2017-2018 – v.01.05.2017 – ed.01 18

9. Van de markeerder wordt verwacht dat hij 20 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig is aan de markeerderstafel

Tijdens de wedstrijd:

1. De terreinafgevaardigde blijft steeds ter beschikking van de scheidsrechter en is herkenbaar aan zijn armband. De terreinafgevaardigde kan deze functie niet opnemen voor meerdere terreinen in dezelfde zaal op hetzelfde moment.

2. Het is belangrijk dat de terreinafgevaardigde alle opdrachten uitvoert die hem gevraagd worden door de scheidsrechter(s).

3. De markeerder moet het wedstrijdblad invullen conform de richtlijnen medegedeeld tijdens de markeerderscursus.

Na de wedstrijd:

1. Na de wedstrijd zal de terreinafgevaardigde de scheidsrechter(s) in de mate van het mogelijke vergezellen naar de scheidsrechter kleedkamer.

2. Het aanbieden van een consumptie en/of snack na de wedstrijd wordt zeer geapprecieerd.

3. Van de thuisclub wordt verwacht dat ze de scheidsrechter(s) met het nodige respect behandelt, vanaf hun aankomst tot en met hun vertrek.

4. Er wordt tevens verwacht van de verantwoordelijken van de thuisploeg dat zij al te opdringerige supporters/spelers weghouden van de scheidsrechters.

Tot slot:
Een volleybalwedstrijd is een spektakel, met een ongeschreven scenario, gespeeld door 2 ploegen en onder leiding van scheidsrechters. Laat ons er samen voor zorgen dat het altijd een sportief treffen wordt, met een einde waar iedereen zich kan in vinden en waarbij wederzijds respect en waardering bindmiddelen zijn.